Štvrtok 21. 11. 2019
Dnes má sviatok: Elvíra, zajtra Cecília

Úvod  Právne informácie

Späť   Vytlačiť

 Ochrana súkromia fyzických osôb je pre nás veľmi dôležitá. Nevyhnutnou súčasťou osobného súkromia fyzických osôb sú aj osobné údaje. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o dotknutej fyzickej osobe, na základe ktorých možno určiť (identifikovať) konkrétnu fyzickú osobu. Práve preto pristupujeme ku všetkým osobným údajom dotknutých fyzických osôb zodpovedne, prihliadajúc na ich potreby. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých fyzických osôb postupujeme v súlade s účinnými právnymi predpismi a chránime ich s maximálnou možnou starostlivosťou.

 

Odporúčame dotknutým fyzickým osobám, aby sa s týmito základnými informáciami dôkladne oboznámili. V týchto informáciách sa dotknuté fyzické osoby dozvedia základným spôsobom, ako pristupujeme k ich osobným údajom, ako nás môžu kontaktovať, ak májú otázky k spracúvaniu ich osobných údajov, a ostatné dôležité informácie o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb.

 

Tieto informácie sa môžu meniť v závislosti od zmien účinných právnych noriem, aktuálna verzia je vždy dostupná na našej internetovej stránke www.trnavadnes.com. Na podstatné zmeny upozorňujeme dotknuté fyzické osoby tým istým spôsobom, akým poskytujeme aj tieto informácie.

 

Naša spoločnosť Comdet s.r.o. spracúva v pozícii prevádzkovateľa osobné údaje dotknutých osôb vždy v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“), a so zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

 

Osobné údaje poskytnuté fyzickou osobou našej spoločnosti, (napr. prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na našej webovej stránke), budú spracúvané iba v rozsahu a za dosiahnutím účelu, pre ktorý boli touto fyzickou osobou poskytnuté. Doba spracúvania týchto osobných údajov je výlučne doba nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý boli tieto údaje poskytnuté, prípadne ktoré sú právnymi predpismi prípustné.

 

Fyzická osoba, ktorá poskytne svoje osobné údaje našej spoločnosti alebo ktorej osobné údaje sú našej spoločnosti poskytnuté z iného zdroja, má právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať spracúvanie v súlade s GDPR a Zákonom. Podrobnejšie informácie Vám poskytneme vhodným spôsobom pri získavaní Vašich osobných údajov alebo na nasledovných kontaktoch našej spoločnosti: Viera Šúryová, redakcia@trnavadnes.com,t.č. 0915/744 422.

 

V prípade, že bude mať naša spoločnosť v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané (napr. na uzatvorenie zmluvy atď.), poskytne dotknutej fyzickej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele, ako aj ďalšie nevyhnutné informácie podľa platnej a účinnej právnej úpravy.

 

Fyzická osoba vždy udeľuje súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, pokiaľ majú byť na tomto základe spracúvané jej osobné údaje, vždy dobrovoľne a zrozumiteľne, a rovnako jednoducho má právo udelený súhlas odvolať, vždy však bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Naša spoločnosť informuje dotknuté fyzické osoby aj o tom, či spracúvanie jej osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou. Naša spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých fyzických osôb vždy len v rozsahu, ktorý je potrebný na dosiahnutie účelu spracúvania a nemá záujem o tzv. „nepovinné“ osobné údaje, resp. o také osobné údaje, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu. Preto poskytovanie nepotrebných či nepovinných osobných údajov predstavuje pre našu spoločnosť nedôvodnú administratívnu záťaž, keďže aj takéto osobné údaje musí podľa účinnej právnej úpravy chrániť, a to aj keď ich nepotrebuje. O potrebnom rozsahu osobných údajov bude naša spoločnosť dotknuté fyzické osoby vždy včas informovať.

 

Naša spoločnosť má záujem spracúvať vždy len správne, aktuálne a vo vzťahu k potrebnému účelu úplné osobné údaje, preto nemôže akceptovať žiadne osobné údaje, ktoré tieto predpoklady nespĺňajú. Naša spoločnosť preto oceňuje každú odôvodnenú iniciatívu dotknutej fyzickej osoby, ktorá má za cieľ zosúladiť reálny stav jej osobných údajov s osobnými údajmi spracúvanými našou spoločnosťou, a ktorá pomáha našej spoločnosti spracúvať osobné údaje fyzických osôb v zhode s požiadavkami platnej právnej úpravy.

 

Naša spoločnosť vždy určuje a vymedzuje konkrétny účel, pre ktorý osobné údaje fyzickej osoby potrebuje. Pokiaľ je však tento účel určený právnymi predpismi, vyplýva z nevyhnutných zmluvných vzťahov alebo je nevyhnutný pre realizáciu verejného záujmu, potom naša spoločnosť musí spracúvať osobné údaje dotknutých fyzických osôb v určitom rozsahu, po určitý čas a určitými spôsobmi pre plnenie svojich zákonných alebo zmluvných povinností, ako aj úloh vo verejnom záujme, a z tohto dôvodu musí a bude požadovať tieto osobné údaje od dotknutých fyzických osôb (napr. od zamestnancov pre účely sociálneho či zdravotného poistenia a pod.) a dotknuté fyzické osoby musia, pokiaľ má byť požadovaný účel dosiahnutý, svoje osobné údaje v potrebnom rozsahu a na potrebný čas poskytnúť. Táto povinnosť dotknutých fyzických osôb však neobmedzuje dotknuté fyzické osoby v možnosti uplatňovať ich práva na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať spracúvanie v súlade s GDPR a Zákonom, ako aj ďalšie práva priznané platnou a účinnou právnou úpravou.

 

V prípade každého uplatnenia práv dotknutou fyzickou osobou, týkajúceho sa jej osobných údajov, je naša spoločnosť povinná vždy overiť totožnosť žiadajúcej fyzickej osoby, aby si naša spoločnosť bola nepochybne istá, že konkrétna fyzická osoba uplatňuje svoje práva len k jej vlastným osobným údajom, a že ich uplatňuje skutočne tá-ktorá fyzická osoba. Overenie totožnosti budeme realizovať na základe predloženia dokladu s fotografiou k nahliadnutiu pri osobnom odovzdaní písomnej žiadosti dotknutou fyzickou osobou v našej spoločnosti, v prípade poštovej či elektronickej žiadosti budeme v prípade pochybností požadovať od dotknutej fyzickej osoby ďalšie informácie na účel spoľahlivého zistenia jej totožnosti. Pre najjednoduchší postup podania žiadosti s rýchlym overením totožnosti odporúčame použiť náš formulár žiadosti o uplatnenie práv, ktorý bude dostupný na tejto stránke www.trnavadnes.com.

Na každú žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov bude naša spoločnosť odpovedať v primeranej lehote, v každom prípade však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ale vždy budeme o dôvodoch predĺženia lehoty podávateľa žiadosti informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

 

Na žiadosti dotknutých fyzických osôb odpovedáme bezplatne, ale ak by takéto žiadosti boli neprimerané, zjavne neopodstatnené alebo sa často opakujú, môžeme od podávateľa žiadosti požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

 

Každá fyzická osoba má právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov je v rozpore s týmito informáciami, prípadne s účinnými právnymi predpismi. Predtým však každej fyzickej osobe odporúčame kontaktovať kontaktnú osobu v našej spoločnosti – Viera Šúryová, redakcia@trnavadnes.com,t.č. 0915/744 422, ktorá je pripravená prípadné podnety vyriešiť smerom k spokojnosti dotknutých fyzických osôb.

 

V prípade, ak má dotknutá fyzická osoba menej ako 16 rokov, môže svoje osobné údaje poskytovať len s výslovným súhlasom jej zákonného zástupcu.

 

V prípade, že bude medzi dotknutou fyzickou osobou a našou spoločnosťou dohodnutá bližšia vzájomná spolupráca, budú podmienky ochrany osobných údajov špecifikované a informované dotknutej fyzickej osobe na mieru pre konkrétny daný prípad.

 

V prípade akýchkoľvek otázok, podnetov či pripomienok nás neváhajte kontaktovať na nasledujúcom kontaktnom mieste: redakcia@trnavadnes.com, t.č. 0915/744 422.

 

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV NAŠICH ZÁKAZNÍKOV

 

Ochrana súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní osobných údajov kontaktných osôb Vašej spoločnosti a/alebo Vašich osobných údajov ako fyzických osôb či fyzických osôb – podnikateľov (spolu, ale aj jednotlivo ďalej len ako „Vaše osobné údaje“) postupujeme v súlade s účinnými právnymi predpismi a chránime ich s maximálnou možnou starostlivosťou.

Odporúčame Vám, aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. V týchto informáciách sa dozviete, ako pracujeme s Vašimi osobnými údajmi, na akom základe a na aké účely Vaše osobné údaje spracovávame, komu Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať, aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov, a ostatné dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.
Tieto informácie sa môžu občas meniť v závislosti od úpravy právnych noriem, aktuálnu verziu nájdete vždy na našej internetovej stránke www.trnavadnes.com Na podstatné zmeny Vás upozorníme tým spôsobom, akým Vám tieto informácie poskytujeme aj teraz.

 

Vaše osobné údaje sú všetky a akékoľvek informácie o Vás, na základe ktorých možno určiť (identifikovať) Vás ako fyzickú osobu buď priamo alebo aj nepriamo s použitím ďalších Vašich údajov.

 

Vaše osobné údaje spracováva ako prevádzkovateľ naša spoločnosť Comdet s.r.o., Strojárenská 1B/8800, 917 02 Trnava, IČO: 36 280 402, zap. v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 18127/T.

 

Naša kontaktná osoba za ochranu osobných údajov Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Našu kontaktnú osobu môžete kontaktovať takto:
e-mailová adresa kontaktnej osoby prevádzkovateľa: redakcia@trnavadnes.com
telefonický kontakt kontaktnej osoby prevádzkovateľa: 0915 74 44 22

 

I. Vaše osobné údaje spracovávame v tomto rozsahu:
a) identifikačné údaje, ktorými sú meno a priezvisko;
b) kontaktné údaje, čiže tie Vaše osobné údaje, pomocou ktorých Vás môžeme kontaktovať, a to e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa trvalého a prechodného bydliska;
c) osobné údaje vo Vašich objednávkach, najmä údaje o službách, ktoré si u nás objednávate, platby vrátane čísla platobného účtu a údaje v reklamáciách (spolu ďalej aj ako „Zmluvné osobné údaje“);
d) osobné údaje spojené s e-mailovou komunikáciou s Vami, predovšetkým časy otvorenia e-mailov, údaje o Vašom zariadení, na ktorom e-maily čítate, ktoré sú obsiahnuté v hlavičke e-mailov, najmä identifikačné dáta zariadenia, IP adresu a prípadne z nej odvodenú polohu, ako aj jeho operačný systém (OS) vrátane verzie OS (spolu ďalej aj „Údaje e-mailov“).

 

II. Z akého dôvodu Vaše osobné údaje spracovávame a podľa akého oprávnenia?

 

V rámci činnosti našej spoločnosti Comdet, s.r.o. spracovávame Vaše osobné údaje na rôzne účely a v rôznom rozsahu, a to:
a) s Vaším výslovným súhlasom; alebo
b) bez Vášho súhlasu, a to na základe predzmluvných aktivít, uzatvorenia a plnenia zmluvy alebo aj z dôvodu splnenia zákonných povinností.


II.A Vaše osobné údaje spracúvame na účely:

a) poskytovania inzertných služieb a iného plnenia zmluvy na základe zmluvy alebo potvrdenej objednávky a súvisiacej predzmluvnej komunikácie (ďalej aj ako „Účel plnenia zmluvy“); a zároveň

b) doručovania našich obchodných ponúk a iných komerčných oznámení vrátane vianočných prianí (čiže všetkej marketingovej komunikácie) našim zákazníkom (ďalej aj ako „Účel marketingu“);

c) plnenia našich zákonných povinností v oblasti účtovníctva podľa zákona č. 432/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v oblasti daní podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Účel fakturácie“).

Na základe Vašich očakávaní Vám budeme zasielať našu marketingovú komunikáciu, a to e-mailom, prípadne inou formou pri nedostupnosti e-mailovej služby. Tieto informácie budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre Vás obťažujúce. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na Účel marketingu spôsobom uvedeným nižšie (Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov).


II.B Vaše osobné údaje spracovávame v tomto rozsahu:

 

a) Na Účel marketingu spracúvame len Vašu e-mailovú adresu a Údaje e-mailov;

b) na Účel plnenia zmluvy je potrebné spracúvať Vaše meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, Vaše telefónne číslo, Vašu e-mailovú adresu, Vaše Zmluvné osobné údaje a Vaše Údaje e-mailov;

c) na Účel fakturácie je potrebné spracúvať Vaše meno, priezvisko a Vašu adresu trvalého bydliska, pokiaľ ste v zmluvnom vzťahu s nami na základe zmluvy a/alebo objednávky ako fyzická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ (napr. živnostník).


II.C Vaše osobné údaje spracúvame podľa takéhoto oprávnenia:

a) Na Účel marketingu spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, ktorý ste poskytli osobitným spôsobom e-mailom alebo osobne. Vami udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

b) Na Účel plnenia zmluvy spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu, že sú nevyhnutné na riadne objednanie, resp. zazmluvnenie, ako aj poskytovanie služieb inzercie v našich inzertných novinách Trnava Dnes, a teda na plnenie Vášho zmluvného vzťahu ohľadom Vašej inzercie s našou spoločnosťou Comdet s.r.o. v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

c) Na Účel fakturácie spracúvame Vaše osobné údaje, ak ste v zmluvnom vzťahu s nami na základe zmluvy a/alebo objednávky ako fyzická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ (napr. živnostník), preto, aby sme Vám mohli vystaviť riadnu faktúru, a aby sme si splnili naše zákonné povinnosti vyžadované zákonmi o účtovníctve a o dani z príjmov

.

III. Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame?

 

a) Vaše osobné údaje používame na Účel marketingu po celý čas, po ktorý máme udelený Váš súhlas na ich spracovávanie, resp. po dobu, po ktorú je možné Vám doručovať podľa Vašich osobných údajov naše obchodné ponuky a/alebo iné komerčné oznámenia vrátane vianočných prianí. V prípade odvolania Vášho súhlasu bezodkladne zlikvidujeme Vaše osobné údaje na Účel marketingu, okrem prípadu, ak Vaše osobné údaje budú potrebné na Účel plnenia zmluvy a/alebo na Účel fakturácie, ale aj v takom prípade Vám už vôbec nebudeme posielať naše obchodné ponuky a/alebo iné komerčné oznámenia vrátane vianočných prianí.

b) Vaše osobné údaje používame na Účel plnenia zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení počas trvania premlčacej doby (3 roky) a 6 mesiacov po jej skončení kvôli nárokom uplatneným pred skončením plynutia premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania ešte počas plynutia premlčacej doby sú spracúvané osobné údaje po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení, okrem tých Vašich osobných údajov, ktoré po nás vyžadujú osobitné právne predpisy, ktorých (dlhšia) lehota uchovávania je určená priamo týmito právnymi predpismi a nemôžeme ju ovplyvniť.

c) Vaše osobné údaje používame na Účel fakturácie po dobu 10 rokov od vystavenia faktúry, ak príslušný právny predpis medzičasom neurčí dlhšiu lehotu.


IV Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje?

 

a) poskytnutie osobných údajov na Účel marketingu je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov Vám nebudeme môcť doručovať naše obchodné ponuky a iné komerčné oznámenia vrátane vianočných prianí;

b) poskytnutie osobných údajov na Účel plnenia zmluvy je nevyhnutné na to, aby ste mohli inzerovať v našich inzertných novinách Trnava Dnes, bez ich poskytnutia nemôžeme spracovať a uverejniť Vašu inzerciu v našich inzertných novinách Trnava Dnes;

c) poskytnutie osobných údajov na Účel fakturácie je nevyhnutné v prípade, ak ste v zmluvnom vzťahu s nami na základe zmluvy a/alebo objednávky ako fyzická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ (napr. živnostník), a to na vystavenie riadnej faktúry, bez ich poskytnutia nemôžeme vystaviť riadnu faktúru a vzhľadom na naše zákonné povinnosti ani spracovať a uverejniť Vašu inzerciu v našich inzertných novinách Trnava Dnes

 

V. Komu budú Vaše osobné údaje poskytované navonok?

 

a) Vaše osobné údaje spracúvame na Účel marketingu len interne v rámci našej spoločnosti Comdet s.r.o., a to formou e-mailing listu. Vaše osobné údaje určené na účel doručovania našich obchodných ponúk neposkytujeme tretím stranám ani ich neprenášame do tretích krajín, s výnimkou našich poskytovateľov IT služieb, ktorí potrebujú mať prístup k informačnému systému, ktorý Vaše osobné údaje spracúva. Poskytovatelia IT služieb sa v takomto prípade stávajú sprostredkovateľmi a musia spracúvať Vaše osobné údaje len na základe našich zdokumentovaných zmluvných pokynov;

b) Vaše osobné údaje spracúvame na Účel plnenia zmluvy a tiež na Účel fakturácie spracúvame interne v rámci informačných systémov našej spoločnosti Comdet s.r.o., s výnimkou našich poskytovateľov IT služieb, ktorí potrebujú mať prístup k informačnému systému, ktorý Vaše osobné údaje spracúva. Poskytovatelia IT služieb sa v takomto prípade stávajú sprostredkovateľmi a musia spracúvať Vaše osobné údaje len na základe našich zdokumentovaných zmluvných pokynov. Vaše osobné údaje spracúvané na Účel plnenia zmluvy a na Účel fakturácie nebudú prenášané do tretích krajín mimo EÚ.

 

 

VI. Vaše práva k Vašim osobným údajom:

 

VI.A Právo na odvolanie súhlasu:
Súhlas so spracovaním osobných údajov na Účel marketingu môžete kedykoľvek odvolať s okamžitou účinnosťou zaslaním písomnej žiadosti na adresu: Strojárenská 8800/1B, 917 02 Trnava, elektronicky na e-mailovú adresu redakcia@trnavadnes.com alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti (odvolania súhlasu) v mieste sídla redakcie: Kollárova 21, 917 01 Trnava. Po odvolaní súhlasu Vaše osobné údaje zlikvidujeme alebo ak ich používame na aj iné účely, o ktorých sme Vás osobitne informovali, potom ich prestaneme používať na vyššie uvedené účely, na ktoré ste nám udeľovali súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.

 

VI.B Právo na prístup k Vašim osobným údajom:
Máte právo na základe žiadosti vedieť, aké údaje o Vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde Vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich ešte okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto informačnom vyhlásení. Ak si nie ste istí, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, a to poskytnutím kópie Vašich osobných údajov. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré nám poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje Vám takto nemôžu byť sprístupnené.

 

VI.C Právo na opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov:
Pretože aj my sa môžeme pomýliť, máte právo na základe žiadosti na opravu Vašich nesprávnych osobných údajov a na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov. Využitím tohto práva korektným spôsobom nám efektívne pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

 

VI.D Právo na vymazanie Vašich osobných údajov:
Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie výlučne Vašich osobných údajov.
Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
a) Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali,
b) odvoláte svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ak sme Vaše osobné údaje spracovávali na základe Vášho súhlasu a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto Vaše osobné údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
c) domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie Vašich osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.
Radi by sme Vás informovali, že hoci bude naplnený jeden z týchto dôvodov, nemusí to znamenať, že ihneď zlikvidujeme všetky Vaše osobné údaje.
Vaše osobné údaje totiž nezlikvidujeme vtedy, ak je spracovanie Vašich osobných údajov naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.

 

VI.E Právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov:
Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na výlučné uchovávanie Vašich osobných údajov, iné činnosti počas blokácie s nimi nemôžme vykonávať), ale len v týchto prípadoch:
a) obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti;
b) ak sú Vaše osobné údaje spracovávané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania Vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracovania (len uchovávanie);
c) potrebujete Vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

VI.F Právo na prenos Vašich osobných údajov:
Máte právo získať od nás všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám Vy sami poskytli, a súčasne ktoré spracovávame buď na základe Vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy, netýka sa to však takých Vašich osobných údajov, ktoré potrebujeme len na plnenie našich zákonných povinností. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo požiadať o prenos týchto Vašich osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, avšak aby sme mohli na Vašu žiadosť Vaše údaje ľahko previesť, tieto musia byť spracovávané automatizovane v našich elektronických aplikáciách. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené, čiže najmä Vám takto nemôžeme poskytnúť Vaše osobné údaje v prípade, ak ich technicky nie je možné oddeliť od Vašich osobných údajov.

 

VI.G Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov:
Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na Účel marketingu zaslaním písomnej žiadosti na adresu: Strojárenská 8800/1B, 917 02 Trnava, elektronicky na e-mailovú adresu redakcia@trnavadnes.com alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v mieste sídla redakcie: Kollárova 21, 917 01 Trnava. Po doručení námietky Vaše osobné údaje zlikvidujeme alebo ak ich používame na aj iné účely, o ktorých sme Vás osobitne informovali, potom ich prestaneme používať na vyššie uvedené účely, proti ktorým ste nám podali Vaše námietky. Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred doručením Vašich námietok nižšie uvedeným postupom.


VII Akým spôsobom môžete uplatniť všetky Vaše práva k osobným údajom:

 

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu: Strojárenská 8800/1B, 917 02 Trnava, elektronicky na e-mailovú adresu redakcia@trnavadnes.com alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti u kontaktnej osoby : Viera Šúryová
Pri žiadosti týkajúcej sa Vašich osobných údajov sme povinní overiť Vašu totožnosť, aby sme si boli istí, že k Vašim osobným údajom uplatňujete práva skutočne Vy. Overenie totožnosti budeme realizovať na základe predloženia k nahliadnutiu Vášho dokladu s fotografiou pri osobnom odovzdaní Vašej písomnej žiadosti, v prípade poštovej či elektronickej žiadosti budeme v prípade pochybností požadovať od Vás ďalšie informácie na účel spoľahlivého zistenia Vašej totožnosti.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu, v každom prípade však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ale vždy Vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.
Na Vaše žiadosti odpovedáme bezplatne, ale ak by Vaše žiadosti boli neprimerané, zjavne neopodstatnené alebo sa často opakujú, môžeme od Vás požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito informáciami, prípadne účinnými právnymi predpismi.
Predtým Vám však odporúčame kontaktovať našu kontaktnú osobu, ktoré je pripravená prípadné Vaše podnety vyriešiť smerom k Vašej spokojnosti.

V každom prípade ste povinný nám poskytnúť len také Vaše osobné údaje, ktoré sú správne, úplné a aktuálne.